Start Up Nation 2019

Finanțare de 44.000 €, Bani Nerambursabili. Te Ajutăm cu Finanțarea. Realizare Proiect Startup Nation 2018, Producție, Industrie Creativă

Prin Programul “Start-up Nation – Romania” se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Sumele necesare implementării Programului “Start-up Nation – Romania” se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat din anul 2019.

Cine poate beneficia de programul Startup Nation 2019?

Beneficiarii  programului sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Întreprinderile beneficiare ale Programului “Start-up Nation – Romania” sunt întreprinderile înființate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1 / 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările şi completările ulterioare, și care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii cererii de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Au capital social integral privat;
  3. Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului și au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  4. Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul schemei de ajutor de minimis şi autorizat la momentul depunerii cererii de finanţare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice 2 autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Nu au datorii la bugetul general consolidat al statului şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
  6. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
  7. Nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente.
  8. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene. (2) Asociaţii, acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate.